Energia

Tuulivoimahankkeen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Piiparinmäen-Murtomäen tuulivoimahankkeen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Pyhäntä, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: Metsähallitus Laatumaa

Tyyppi: Tuulipuisto

Palvelut: Ympäristövaikutusten arviointi (YVA), sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA)

Aika: 2012-2014

Yksi Suomen merkittävimpiä valmisteltavia tuulivoimahankkeita on Metsähallitus Laatumaan Pyhännälle, Kajaaniin ja Vieremälle suunnittelema Piiparinmäen–Murtomäen hanke.

Laatimassamme ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkasteltiin hankkeen laajimman – 125 voimalaa kattavan – vaihtoehdon vaikutuksia. Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi työssä selvitettiin alueen nykytila ja arvioitiin hankkeen vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan.  Ihmisiin ja yhteiskuntaan liittyvässä arvioinnissa korostettiin varhaista ja aktiivista vuoropuhelua eri osapuolten välisen luottamuksen ja tiedonvaihdon lisäämiseksi.

YVA-hankkeen aikana kehitettiin vaikutusten merkittävyyden arviointiin käytettäviä menetelmiä. Vuoropuhelun (pienryhmätapaamiset, karttapalautejärjestelmä, kyselyt ja haastattelut) aikana kerättyä aineistoa hyödynnettiin arvioitaessa hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, terveyteen, virkistyskäyttöön sekä elinkeinoihin ja talouteen.