Infra

Töölönlahden alueen pohjavesien virtausmallinnus

Töölönlahden alueen pohjavesien virtausmallinnus

Helsinki, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: KOY Helsingin Musiikkitalo

Tyyppi: Rakennushanke

Palvelut: Numeerinen pohjavesien virtausmallinnus

Aika: 2005

Helsingin keskustassa, Töölönlahden alueella, on vanhoja arvorakennuksia, jotka on rakennettu puupaalujen varaan. Alueelle on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana rakennettu runsaasti uutta rakennuskantaa sekä maanalaisia tiloja. Pohjavesien virtausmallin avulla on arvioitu uusien rakennuskohteiden vaikutuksia pohjavesien muodostumiseen ja virtauksiin.

Töölönlahden alueella tiivis savikerros jakaa pohjavedet savikerroksen yläpuolella esiintyvään orsiveteen ja alapuolelle sijoittuvaan paineelliseen pohjaveteen. Tarve pohjavesimallinnukseen tulee siitä, että orsivesipinnan aleneminen ai­heut­taa puupaaluille lahoamisvaaran ja alemman pohjaveden pai­ne­kor­keu­den putoaminen puolestaan aiheuttaa ongelmia saven kuivumisen ja sen myötä maapohjan painumisen takia.

Musiikkitalon rakentamisen vaikutusten arviointi pohjavesiin on ollut yksi suurimmista alueen hankkeista. Rakennettava alue oli osittain savetonta pohjaveden muodostumisaluetta, jolla sekä orsi- että pohjavesialtaan vesimäärä täydentyi. Vaikutusten vähentämiseksi Musiikkitalo eristettiin ympäröivistä maakerroksista kallioon saakka ulottuvalla pato­seinällä ja patoseinän sisäpuolella kalliopohjan tiivistyksellä pyrittiin mahdollisimman vähäisiin pohjavesi­vuotoihin. Kattovesistä oli tavoitteena imeyttää noin neljä viidesosaa Kansalais­torin alueelle rakennettuun imeytysjärjestelmään ja Töölönlahdenkadun imeytys­järjestelmään.

Musiikkitalon rakentaminen vähensi pohjavesien määrää, koska kattovesien imeyttäminen oli määrältään vähäisempää kuin aiempi sadannan imeytyminen maaperään. Rakentaminen kuitenkin pienensi orsi- ja pohjavesialtaiden tilavuutta, joten lopputuloksena vaikutus oli vähäinen. Ratkaisevaa pohjavesipintojen alenemiselle oli kallion kautta patoseinän sisäpuolelle tapahtuvan pohjavesi­vuodon määrä. Simulointien perusteella 25 l/min pohjavesivuoto olisi aiheuttanut noin puolen metrin luokkaa olevan aleneman pohjavesitasoon Musiikkitalon itäpuolelle. Rakentamisen jälkeen vuotojen on arvioitu jääneen alle kymmeneen l/min. Vuoteen 2011 saakka tarkasteltuna Töölönlahden rakentaminen kaiken kaikkiaan on paikoitellen vaikuttanut alemman pohjaveden keskimääräiseen painekorkeuteen muutaman kymmenen senttimetrin verran, mutta orsiveden pinnankorkeuteen vain vähäisesti.

Uudempia virtausmallinnuksen kohteita Töölönlahdella ovat olleet radanvarren korttelien 2016-2018 sekä Keskustakirjaston rakentaminen.