Infra

Maankohoamisen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset Oulujoen suistoalueella

Maankohoamisen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset Oulujoen suistoalueella vuoteen 2100 mennessä

Suomi

Projektin tiedot

Tyyppi: Ilmastonmuutos ja maankäyttö

Asiakas: Oulun kaupunki

Palvelut: Selvitys maankohoamisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista, 3D-mallinnus, maankäytön ennakoiva kehittäminen

Aika: 2017–2018

Kaupunkirakenteen tiivistyessä Oulujoen suistoalueen asukasmäärä kasvaa ja ranta-alueiden käyttö monipuolistuu entisestään. Suistoalueen muutos jatkuu myös tulevaisuudessa maankohoamisen ja ilmaston muutoksen sekä rakentamisen seurauksena. Oulujoen suistoaluetta suunniteltaessa halutaan ottaa huomioon tärkeät vesipeilit, luonnonympäristö sekä kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot.

Oulun kaupungin tilaamassa selvityksessä maankohoamisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista Oulujoen suistoalueeseen Pöyry teki kirjallisuusselvityksen ilmastonmuutoksesta, sen eri skenaarioista ja vaikutuksista ympäristöön. Selvityksessä tarkasteltiin myös maankohoamisen vaikutuksia alueella ja tuotettiin havainnollisia kuvia tulevista muutoksista alueen ympäristössä.

Työ oli osa Oulun kaupungin suistokaupunkivision analyysivaihetta. Suistokaupunkivision tarkoituksena on tarkastella Oulujoen suistoaluetta kokonaisuutena, joka palvelisi asukkaita niin asutuksen, toiminnallisuuden, palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien osalta.

Tulosten pohjalta rakensimme 3D-mallin, jolla havainnollistettiin mm. alueella tapahtuvaa sedimentaatiota sekä vesipeilien muutoksia.

Sedimentaation vaikutukset alueen vesipeileihin ovat merkittävät ja muuttavat aluetta nopeasti. Maankohoaminen on Oulun alueella n. 6,9 mm/v ja keskimääräinen meriveden korkeuden muutos on 1,5 mm/v.  Ilmastonmuutosskenaariosta riippuen keskiveden korkeus tulee olemaan Oulussa vuoteen 2100 mennessä -0,46 – +0,49 m (N2000). Merivesipinnan nousu tasoittuu alueella maankohoamisesta johtuen.

Ilmastonmuutos tulee lisäämään sään ääriolosuhteita, jotka pitää huomioida kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa sekä rakenteiden elinkaaressa.