Infra

Finest Bay Area

Suomen ja Viron välinen rautatietunneli

Projektin tiedot

Asiakas: Finest Bay Area Development Oy

Aika: 2018–

Tyyppi: Rautatietunneli

Palvelut: YVA-menettely, tekninen esisuunnittelu

Finest Bay Area Development Oy suunnittelee merenalaisen rautatietunnelin rakentamista Suomen ja Viron välille. Tunnelin avulla maiden välinen matkustusaika lyhenee noin 20 minuuttiin, ja siten rautatietunnelin avulla pääkaupunkiseudusta ja Tallinnasta muodostuisi yhtenäinen metropolialue. Hanke lisää kaupunkien välisen yhteistyön mahdollisuuksia ja sen myötä alueella on mahdollisuus kehittyä merkittäväksi Aasian ja Euroopan yhdistäväksi keskukseksi.

Pöyry vastaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA). Teknisestä esisuunnittelusta vastaa konsortio, johon kuuluu Pöyryn lisäksi A-Insinöörit Oy. Sekä YVA-menettelyn valmistelu että tekninen esisuunnittelu aloitettiin toukokuussa 2018.

Maailman pisin rautatietunneli

Tunneli tulee olemaan valmistuessaan maailman pisin rautatietunneli, kokonaispituudeltaan noin 100 km. Rakentamisessa on määrä käyttää pääosin TBM-tekniikkaa (Tunnel Boring Machine), jonka tukena käytetään perinteistä poraus-räjäytys -menetelmää. TBM-tekniikka tarkoittaa täysperäporausta, jolla koko tunneliprofiilin laajuinen tunneli porataan kerralla valmiiksi. Samalla asennetaan tarvittavat betonielementit tunnelin seinämien vahvistamiseksi ja tiivistämiseksi. TBM-tekniikkaa käytetään tässä mittakaavassa ensimmäistä kertaa.

”Kun rakennamme tunneleita, rakennamme niitä vain parhaiden kumppanien kanssa. Pöyryllä on hienoa taitoa ja osaamista maanalaisten tilojen rakentamisessa”, sanoo Peter Vesterbacka Finest Bay Area Development Oy:stä.

Tunnelin rakentaminen kestää karkean arvion mukaan noin 5–9 vuotta. Rakentamisen kokonaiskesto riippuu keskeisesti mm. tunneliporauksen vuorokausietenemästä ja tunnelin varustelu- ja poraustöiden limittämismahdollisuudesta. Vuorokausietenemä riippuu puolestaan tunneliporauslaitteistojen tulevasta kehityksestä. Tunnelia tullaan rakentamaan samanaikaisesti useasta eri lähtöpisteestä. Merialueille tulevat pintayhteydet toteutetaan esimerkiksi porapaalujen avulla toteutettavien kasuunirakenteiden tai saarille tulevien ajotunneleiden kautta.

Ympäristövaikutuksia arvioidaan kattavasti ja vuorovaikutteisesti

Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen ympäristöriskejä, luonnonvarojen käyttöä, sosiaalisia vaikutuksia, ympäristöterveyttä, melua, tärinää, pohjavesivaikutuksia sekä vaikutuksia vedenlaatuun, virtauksiin, vesistöihin, suojelualueisiin ja kala- ja lintulajeihin. Arvioitavana ovat myös liikennejärjestelmien, maankäytön, yhdyskuntarakenteen, maiseman ja kulttuuriympäristön vaikutukset. Pöyryllä hankkeessa on mukana noin 40 hengen asiantuntijatyöryhmä.

YVA-menettely toteutetaan Suomessa ja Virossa kummankin maan kansallisen lainsäädännön ohjaamana. YVA-menettely tuottaa tietoa yleisölle ja sidosryhmille ja sen tavoitteena on minimoida hankkeen ympäristövaikutukset. YVA-menettely on vuorovaikutteinen prosessi, jonka olennainen osa ovat yleisötilaisuudet ja asukastyöpajat menettelyn eri vaiheissa.

Pöyry on tehnyt YVA:n tarpeisiin esiselvitystyötä optimaalisimman keinosaaren sijaintipaikan löytämiseksi. Hankkeen sosiaalisen hyväksyttävyyden ja ympäristövaikutusten minimoimisen vuoksi on oleellista, että saari sijoitetaan meriluonnolle elintärkeän matalikon sijaan syvempään veteen. Näin herkät alueet jätetään rauhaan, luodaan potentiaalisia uusia keinotekoisia riuttoja ja siten edistetään ulkomerialueen monimuotoisuutta. Pöyry on selvittänyt pääkaupunkiseudun edustan merialueen ympäristöolosuhteita linnuston kenttäkartoituksilla ja olemassa olevan tiedon avulla.

Tunnelin reitti tarkentuu suunnittelun edetessä

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta teknistä ratkaisua, Finest Bay Area (VE1a ja VE1b) ja FinEst Link (VE2), jotka eroavat toisistaan mm. rautatietunnelin linjauksen, asemien lukumäärän ja sijaintien sekä rautatietunnelin koon ja raiteiden lukumäärän osalta. Hankevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b tunnelin Suomen puoleinen linjaus kulkisi Lentoasemalta Otaniemen kautta keinosaarelle Helsingin edustan merialueelle ja vaihtoehdossa VE2 sen sijaan Lentoasemalta Pasilan ja Helsingin keskustan kautta keinosaarelle.

Radan suunnittelu tehdään EU-komission asettamien Euroopan unionin rautatiejärjestelmää koskevien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) mukaisesti. Tunnelin turvallissuunnittelussa ratkaistaan tunnelin poistumis-, savunpoisto- ja sammutusratkaisut yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Asemien määrä ja sijainti tarkentuvat suunnittelun edetessä ja on mahdollista, että myös Ilmalaan tulee yksi asema. Viron puolella kaikkien kolmen hankevaihtoehdon mukaiset linjaukset kulkisivat Tallinnan kautta ja asema sijaitsisi Ülemisten lentoaseman alueella.


Ratatunnelin linjaus eri hankevaihtoehdoissa

Lisätietoa hankkeesta

YVA-ohjelma ja yleisötilaisuus
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on luettavissa hankkeen verkkosivuilla.

Kaikille avoin esittelytilaisuus pidetään torstaina 4.4.2019 klo 17.30-19.30 A Grid auditoriossa, osoitteessa Otakaari 5, Espoo. Tervetuloa kuulemaan hankkeesta ja siihen liittyvästä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä vaikutusten arvioinnissa käytettävistä menetelmistä keskeisten asiantuntijoiden kertomana. Tarjolla kahvia ja pullaa.

Tunnel App -älypuhelinsovellus
Sovelluksen kautta saat hankkeen ajankohtaiset tiedotteet ja kutsut yleisötilaisuuksiin. Lisäksi sovelluksen avulla toteutetaan asukaskyselyjä ja kerätään palautetta tunneliprojektista.Pääset lataaman Tunnel Appin älypuhelimeesi täältä: 

Tunnel App for Android
Tunnel App for iOS

Podcast
Lisää hankkeen taustoista, yksityiskohdista ja etenemisestä kerrotaan Tunnelin tekijät -podcastissa. Pääset podcastiin alla olevaa kuvaa klikkaamalla.