Ympäristökonsultointi

Ennakoimme ja analysoimme ympäristövaikutuksia ennen rakentamista, sen aikana ja jälkeen. Autamme siten asiakkaita tekemään ympäristön näkökulmasta oikeita, ja yhteisön kannalta hyväksyttäviä ratkaisuja.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) tavoitteena on tarkastella hankkeen ympäristövaikutuksia, arvioida niiden merkittävyyttä sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

YVA-/kaavahankkeet

Useiden merkittävien hankkeiden (teollisuus, kaivokset, energia, kiertotalous jne.) luvittamisen  edellytyksenä on ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttaminen (YVA) ja hankkeen mahdollistavan asema- tai osayleiskaavan laadinta. Tarkoituksenmukaisin etenemistapa on usein YVA- ja kaavamenettelyn yhteensovittaminen aikataulullisesti niin, että selvitystyöt, arvioinnit ja yleisötilaisuudet yhdistetään. Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit ohjelmoidaan siten, että maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön ja YVA-lainsäädännön sisältövaatimukset täyttyvät.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA)

Kattava ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arviointi ja sidosryhmien huomioiminen mahdollistaa sosiaalisen toimiluvan saavuttamisen. Se merkitsee ympäröivän yhteiskunnan ja osallisten hyväksyntää asiakkaan toiminnalle. Autamme selvittämään, millaisia vaikutuksia suunniteltava hanke tai toiminta aiheuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan. Vaikutusten arviointi tarjoaa työkaluja myös mahdollisten ristiriitojen ennakointiin ja ratkaisemiseen.

Sidosryhmäyhteistyö

Jatkuvan sidosryhmäyhteistyön merkitys kasvaa. Sen tulee jatkua hankkeen tai teollisen toiminnan koko elinkaaren ajan. Autamme asiakkaitamme varmistamaan, että yhteydenpito kohdennetaan oikea-aikaisesti ja toiminnan kannalta tärkeisiin sidosryhmiin.

Ympäristöjärjestelmät

Autamme yrityksiä ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat huomioivan vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä. Elinkaariajattelu, riskien hallinta, sidosryhmien huomiointi ja viestinnän kehittäminen ovat ympäristöjohtamisen palveluitamme. Uudistunut ympäristöjohtamisen standardi avaa mahdollisuuksia yrityksen ympäristöjohtamiselle.  Energiatehokkuusjärjestelmä osana ympäristöjärjestelmää tai omana kokonaisuutena antaa pohjan energiatehokkuuden parantamiselle.

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan yritysten ja organisaatioiden vastuuta toimintojensa vaikutuksista ympäristöön, yhteiskuntaan ja eri sidosryhmiin. Yhteiskuntavastuu voidaan jakaa ympäristölliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. Tuemme yrityksiä kaikki edellä mainitut näkökulmat huomioivan vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena voi olla löytää yritystoiminnan eri vaiheisiin uusia toimintatapoja, joiden avulla yritys kykenee toimimaan entistä vastuullisemmin.

Ympäristöluvat

Pöyryn vahva osaaminen ympäristölupahakemusten laadinnasta ja sujuvien ympäristölupaprosessien läpiviennistä perustuu:

  • laajaan osaamiseemme ympäristövaikutusten tarkastelusta
  • kokemuksemme viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa työskentelystä
  • monipuolisen teknisen ja ympäristöosaamisen yhdistämiseen

Huolellisen lupahakemuksen laadinta ja lainsäädännön vaatimusten tunteminen edesauttavat ympäristölupaprosessin läpiviemistä viivytyksettä sekä toimivien lupamääräysten saavuttamista. Pöyryllä on runsaasti kokemusta sekä pienten että suurten hankkeiden ympäristölupa- ja rekisteröintimenettelyiden onnistuneesta toteuttamisesta.

BAT-päätelmät ja ympäristöluvat

BAT-päätelmät (Best Available Techniques) eli parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset tulevat sitoviksi ympäristölupaharkinnassa ns. direktiivilaitoksilla. Näiden laitosten toiminnassa BAT-päätelmien mukaiset päästötasot tulee saavuttaa viimeistään neljän vuoden kuluttua kyseistä toimialaa koskevien päätelmien julkaisusta. Lukuisille teollisuuslaitoksille tämä tarkoittaa myös investointeja esimerkiksi uusiin savukaasujen puhdistusmenetelmiin. Ympäristölupamääräysten tulee vastata BAT-päästötasoja ja tyypillisesti tämän vuoksi laitoksen ympäristölupa tulee tarkistaa. BAT-päästötasoista voi hakea poikkeusta tietyin edellytyksin.

Environmental Due Diligence (EDD)

Pöyry on mukana arvioimassa ympäristövastuita teollisuus- ja kiinteistökohteiden kaupoissa. Pöyryllä on resursseja yritys- ja kiinteistöportfolioiden ympäristövastuiden selvittämiseen lyhyellä aikataululla luottamuksellisesti.

Ympäristöriskien arviointi ja hallinta

Pöyry arvioi ympäristölainsäädännön ja ympäristöluvan määräyksien edellyttämät

  • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden terveys- ja ekologiset riskit
  • toiminnan ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskit

Pilaantuneen maaperän riskinarvioinnissa tunnistetaan olemassa olevat päästölähteet, pilaantunut maaperä ja pohjavesi, arvioidaan tai lasketaan haitta-aineiden kulkeutuminen sekä haitta-aineille altistujat ja altistumisen määrä ja vakavuus. Tarvittaessa haitta-aineiden leviäminen mallinnetaan. Maaperän ja pohjaveden kunnostustarve ja kunnostustavoite voidaan määrittää riskinarvion tulosten perusteella.

REACH-lainsäädännön vaatimukset

EU:n REACH-kemikaaliasetus (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical) vaikuttaa lähes kaikkien teollisuusalojen toimintaan. Asetus edellyttää rekisteröintiä kaikilta Euroopan talousalueella valmistetuilta ja sinne maahantuoduilta aineilta. Velvoite koskee paitsi kemikaaleja, myös useimpia metalleja, prosessien sivu- ja välituotteita sekä kaasuja.

Hiilijalanjäljen laskenta

Pöyry on toteuttanut lukuisia hiilijalanjäljen selvityksiä eri toimialoille. Suoritamme hiilijalanjäljen määrittelyn ja laskennan luotettavasti ja asiantuntevasti kansainvälisten standardien mukaisesti. Hiilijalanjälki on mahdollista määrittää esimerkiksi organisaatiolle, tuotannolle, tapahtumalle tai tuotteelle.  Hiilijalanjäljen laskennan perusteella suunnittelemme asiakkaillemme kustannustehokkaat ratkaisut päästöjen vähentämiseen sekä autamme hiilineutraalin imagon luomisessa.

Happamat sulfaattimaat

Happamia sulfaattimaita ja potentiaalisia happamia sulfaattimaita esiintyy yleisesti sekä Suomen rannikkoalueilla että muualla maassa erilaisten sulfidimineralisaatioiden (esim. kallioperän mustaliuskeet) lähialueilla. Happamat sulfaattimaat muodostuvat sulfidimaiden kuivatuksen seurauksena, kun maa-aineksen luontaiset sulfidimineraalit altistuvat ilmalle ja siten hapettaville olosuhteille. Kun sulfidit hapettuvat sulfaateiksi, muodostuu happamia ja  metallipitoisia vesiä, jotka kulkeutuessaan ympäristöön aiheuttavat haittaa vesieliöille, kuten kaloille ja pohjaeläimille.