Ympäristökartoitukset ja -selvitykset

Ihmisen toiminta aiheuttaa jälkiä luontoon. Jäljet voivat aiheuttaa ympäristöriskejä. Lainsäädäntö asettaa toiminnanharjoittajille velvoitteita ympäristöriskien selvittämiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä riskeistä, jotka kohdistuvat maaperään, pohjaveteen, vesistöön ja ilmaan. Autamme riskien selvittämisessä ja hallinnassa.

Pilaantuneisuustutkimukset (PIMA)

Toiminnanharjoittajalla on maaperän ja pohjaveden tilan selvilläolovelvollisuus. Maaperän ja pohjaveden sekä tarvittaessa sedimenttien haitta-ainetutkimukset voidaan toteuttaa Pöyryn asiantuntijoiden ja oman näytteenottokaluston avulla luottavasti, tehokkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden.

Luontoselvitykset ja Natura 2000

Ihminen jättää toiminnallaan jälkensä luontoon. Tunnistamalla kohteen luontoarvot ja erityispiirteet, luonnon ja ihmisen tarpeet voidaan huomioida kumpaakin kunnioittaen. Voit kääntyä puoleemme, kun alueen luonnontilaa tai luontoon kohdistuvia vaikutuksia on tarve selvittää ja arvioida.

Ympäristökartoitukset ja -selvitykset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristölupapäätöksissä määrätty velvoitetarkkailu on näin keskeinen osa ympäristön tilan tarkkailua. Velvoitetarkkailun tarkoituksena on tuottaa tietoa luvanvaraisten toimintojen aiheuttamista haitallisten aineiden päästöistä (käyttö- ja päästötarkkailu) ja päästöjen ympäristövaikutuksista (vaikutustarkkailu).

Vesistö- ja sedimenttiselvitykset

Ihmistoiminnasta aiheutuu haja- ja pistekuormitusta vesiluontoon. Tunnistamalla toiminnasta aiheutuvat päästöt, ympäristön herkkyys sekä ympäröivän vesistön erityispiirteet, voidaan toiminnan aiheuttamat vaikutukset vesistön tilaan arvioida purkuvesistössä. Päästöjen vaikutukset purkuvesistön vesiekologiaan, kalastoon ja virkistyskäyttöön arvioidaan asiantuntija-arviona saatavilla olevaan tarkkailuaineistoon ja vedenlaatuarvioon perustuen.

Ilmapäästöjen leviämismallinnus

Teollisesta toiminnasta syntyy piste- ja hajapäästöjä ilmaan. Päästöjä syntyy mm. energiantuotannosta. Ilmapäästöjen määrä ja laatu vaihtelevat voimalaitoksissa tai kattilalaitoksissa tuotetun höyryn määrän, koneiden käyttöasteen ja käytettävien polttoaineiden mukaan. Hajapäästöjä, kuten pölypäästöjä syntyy mm. teollisuuden sivuvirtojen läjitysalueilta.