Pohjavesipalvelut

Pohjavesipalvelut

Pöyryllä on vuosikymmenien kokemus eri tyyppisistä pohjaveteen liittyvistä hankkeista. Meillä on tarjota asiakkaillemme Suomen kattavin ja monipuolisin suunnittelualan pohjavesiasiantuntemus, jota kehitämme jatkuvasti.

Palvelumme käsittävät kaikki pohjavesi- ja tekopohjavesitutkimuksiin tarvittavat osa-alueet tutkimusten suunnittelusta lopulliseen raportointiin sekä tiedonhallintaan ja visualisointiin yhteistyössä Pöyryn muiden asiantuntijoiden kanssa.

Pohjavesitutkimusten mittakaava ulottuu yksittäisistä maa-aineslupahakemuksista ja kaivoselvityksistä koko seutukuntaa kattaviin vedenhankintatutkimuksiin ja suuriin rakennushankkeisiin. Toteutamme niin suuret kuin pienetkin hankkeet asiakaslähtöisesti tilaajan tarpeet ja vaatimukset huomioon ottaen.

Tarjoamme suunnittelupalvelujamme seuraavilla osa-alueilla:

Pohjaveden- ja tekopohjavedenhankinta

Yhdyskuntien vedenhankinta perustuu pohjaveteen, tekopohjaveteen ja/tai pintaveteen. Olemme mukana pohjavesi- ja tekopohjavesihankkeissa koko hankkeen ajan. Vedenhankintaselvityksen alkuvaiheessa laadimme hydrogeologisen hankesuunnitelman, jossa arvioimme alueen soveltuvuutta vedenhankintaan, tuomme esille hankkeen etenemisvaiheet sekä laadimme hankeaikataulun.

Suunnittelemme, ohjaamme ja raportoimme kaikki vedenhankintaan tarvittavat tutkimukset ja selvitykset. Meillä on käytettävissämme alan kehittyneimmät tutkimustekniikat ja –menetelmät. Kehitämme uusia menetelmiä jatkuvasti.

Osa hankkeista edellyttää lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia  (YVA-menettely) ja/tai luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia.

Tutkimusvaihetta seuraa yleensä lupaprosessivaihe. Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa; käymme keskusteluja ja esittelemme hankkeita. Hankkeiden lopullisesta toteutussuunnittelusta vastaavat vesihuollon verkosto- ja laitososastojen asiantuntijat, joiden kanssa teemme läheistä yhteistyötä päivittäin. Palvelumme ovat käytettävissä myös vedenoton tuotantovaiheessa. Pohjavesitarkkailun avulla voimme huolehtia siitä, että laitos toimii suunnitellusti myös ennakoimattomissa tilanteissa ja ympäristöolosuhteiden muuttuessa.

Pohjaveden- ja tekopohjavedenhankintaan liittyviä palveluitamme ovat:

Tarkkailusuunnitelmat

Laadimme pohjaveden tarkkailusuunnitelmia erilaisten toimijoiden tarpeisiin. Tarkkailu voi olla esimerkiksi lupapäätöksessä edellytettyä tarkkailua, omaa ennakoivaa tarkkailua tai yhteistarkkailua eri toimijoiden kesken. Ennakoiva tarkkailu palvelee vedenottajia tuomalla esiin mahdolliset laatuongelmat jo ennen kuin vedenottamolla ilmenee laatuhäiriöitä.

Pohjaveden hyödynnettävyys

Pohjavesialueista esitetyt antoisuusarviot eivät useinkaan vastaa niitä vesimääriä, jotka ovat realistisesti hyödynnettävissä. Pohjavedenoton sovittaminen muuhun maankäyttöön ja suunnitelmiin voi olla haasteellista. Tarkastelemme pohjaveden hyödyntämisen, eli vedenoton, sovittamista muuhun maankäyttöön mahdollisimman hyvän hyöty-kustannussuhteen saavuttamiseksi. Samalla voimme suunnitella lisävedenhankintaa ja kriisiajan vedenhankinnan turvaamista sekä sovittaa maankäyttöä ja vedenhankinnan tarpeita yhteen entistä paremmin.

Geologiset rakenneselvitykset

Geologisten muodostumien rakenteen tunteminen on keskeistä pohjavedenhankinnassa ja pilaantuneiden pohjavesien puhdistuksessa. Rakenneselvitysten avulla selvitämme maaperäyksiköiden laajuuden, jatkuvuuden ja kalliopinnan tason. Rakenneselvityksen lähtötietoina käytämme esimerkiksi kairaus-, maatutkaluotaus- sekä painovoimamittaustuloksia.

Pohjaveden virtausmallinnus

Pohjaveden virtausmalli on tietokoneelle rakennettu numeerinen esitys tietyn rajatun alueen todellisista pohjavesiolosuhteista. Virtausmalli on ikään kuin pohjavesimuodostuma pienoiskoossa. Sen sijaan, että esimerkiksi tekopohjaveden muodostamista kokeiltaisiin paikan päällä, voimme simuloida virtausmallilla tekopohjavesilaitoksen toimintaa ilman ensimmäistäkään rakennettua kaivoa tai imeytysaluetta. Tällä tavoin säästyy sekä rahaa että aikaa.

Isotooppitutkimukset

Käyttämällä hapen isotooppimenetelmää selvitämme, miten paljon pohjaveteen on sekoittuneena pintavettä tekopohjavesilaitoksella tai mikä osuus pohjavedenottamolta otettavasta vedestä on imeytynyt läheisestä vesistöstä rantaimeytymisen kautta. Pintaveden haihtuminen vaikuttaa järvissä ja altaissa olevan veden hapen alkuperäiseen isotooppikoostumukseen muuttaen sitä suhteessa pohjaveteen.

Kaivonpaikkatutkimukset

Määritämme taloudellisimmat kaivonpaikat perustuen hydrogeologisiin selvityksiin sekä asiantuntemukseemme. Mitoitamme kaivot ja toimitamme kaivon rakentajalle tarkat ohjeet kaivon rakentamisesta ja käyttöönotosta.

Kaivojen ja pohjavesiputkien videokuvaukset

Videokuvauslaitteistollamme voidaan kuvata pohjaveden havaintoputkia, kaivoja ja kallioreikiä. Kuvaushavainnoista näemme putkien ja kaivojen kunnon sekä niiden toimintaedellytykset. Kenttätutkimusosastomme asentaa läpinäkyviä pohjavesiputkia sekä poraa kallioreikiä, joista voimme videokameran avulla tarkastella maa- ja kiviaineksen profiilia.

Kaivokartoitukset

Teemme kaivokartoitusta erilaisissa vedenhankinnan ja infrarakentamisen projekteissa. Kaivokartoitus tehdään yleensä hankkeen suunnitteluvaiheessa, riittävän kauan ennen hankkeen toteuttamista. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää tutkittavalla alueella sijaitsevien yksityiskaivojen lukumäärä ja tila. Selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi pohjaveden pinnan taso, pohjaveden laatu, kaivojen käyttötarkoitus ja kunto.  Kartoituksessa käytetään apuna kiinteistörekisteriä ja asukkaille lähetettäviä kyselyjä.

Lämpökamerakuvausten tulkinnat

Lämpökamerakuvaus on edullinen menetelmä, jolla kartoitamme pohjaveden purkaumapaikat suureltakin alueelta lyhyessä ajassa. Menetelmä perustuu pintaveden ja pohjaveden lämpötilaeroon. Kuvaukset tehdään paikallisesti käsikäyttöisellä lämpökameralla tai ilmasta helikopterista käsin.

Vedenjohtavuusmittaukset

Maaperän vedenjohtavuuden määrittämiseksi käytämme kehittämäämme k-testerilaitteistoa, jolla vedenjohtavuus voidaan määrittää kerroksittain. Laitteen avulla pohjaveden havaintoputken siiviläosuudelta eristetään tulppaamalla metrin tutkimusväli kerrallaan. Tutkimusväliin pumpataan vettä ja vesipaineen muutoksia tulpatulla välillä seurataan kokeen aikana. Mittauslaitteiston lisäksi tutkimuspaikalle tarvitaan ainoastaan puhdasvesisäiliö, josta havaintoputkeen pumpattava vesi otetaan.

Karttavisualisoinnit/ Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelumme keskittyvät pääosin pohjavesitutkimusten ja – selvitysten karttaesityksiin ja – visualisointeihin. Käytämme karttaesityksiä laajalti erilaisissa pohjavesihankkeissa visualisoimaan pohjavesimuodostumien pohjavesiolosuhteita ja hankkeissa tehtyjä tutkimuksia sekä tutkimustuloksia. Tällaisia ovat mm. erilaiset pohjavesipinnan tasoa tai kallionpinnan tasoa visualisoivat pintamallit, joita voidaan käyttää myös virtausmallinnuksen ja 3D-mallinuksen lähtöaineistona.

Pohjaveden hallinta rakennushankkeissa

Rakennushankkeiden yhteydessä huomioimme pohjavedet jo suunnittelun alkuvaiheessa ja tämä auttaa meitä valitsemaan kohteeseen parhaiten sopivat suunnitteluratkaisut. Oikein valittujen suunnitteluratkaisujen myötä voimme ennakoida hankkeen kustannukset tarkemmin ja voimme varautua pohjavesivaikutuksiin paremmin. Näin hankkeessa voidaan välttyä mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta pohjavesiin.

Pohjaveden suojelu

Pohjaveden suojeluun liittyviä palveluitamme ovat:

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjaveden suojelusuunnitelmien laatiminen perustuu monipuoliseen aihepiirikohtaisen lainsäädännön ja käytännön hydrogeologian tuntemukseemme. Suojelusuunnitelman tavoitteena on pohjaveden suojelu niin, ettei tarpeettomasti rajoiteta muita toimintoja ja maankäyttöä. Suunnitelman tekemiseen liittyy lähes poikkeuksetta hydrogeologisen kartoituksen ja riskikartoituksen tekeminen sekä toimenpidesuositusten laatiminen. Suojelusuunnitelmien teko on luontevaa yhdistää vesihuollon riskienhallintaan.

Pohjavedenottamoiden suoja-aluesuunnitelmat

Suoja-aluesuunnitelma on lain tarjoama keino turvata vedenottamolta otettavan pohjaveden määrää ja laatua. Suunnitelmassa määrittelemme vedenottamon suoja-alueen hydrogeologisin perustein sekä laadimme ehdotukset suoja-aluemääräyksiksi.

Maankäytön ja pohjaveden yhteensovittaminen

Pohjaveden suojelun kannalta ja pohjavesivaikutusten ehkäisemiseksi on tärkeää, että pohjavesiolosuhteet selvitetään jo pohjavesialueen toimintoja suunniteltaessa. Teemme arvioita erilaisten toimintojen mahdollisista vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään sekä annamme suosituksia toimintojen sijoittelusta sekä pohjaveden suojelua edistävistä kaavamääräyksistä tapauskohtaisesti.

Pilaantuneiden pohjavesien kunnostus maaperähapetuksella

Olemme kehittäneet edullisen menetelmän pohjaveden puhdistamiseen esimerkiksi kloorifenoleista. Samaa menetelmää voidaan käyttää vedenottamoiden raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuuksien pienentämiseen.

Vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat

Laadimme Pöyryllä vesilainmukaisia hakemussuunnitelmia erilaisiin lupia vaativiin hankkeisiin. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi pohjaveden tai tekopohjaveden ottoon, rakennushankkeiden yhteydessä tehtävään pohjaveden pinnan alentamiseen tai vaikkapa vedenottamoiden suoja-alueisiin. Hakemussuunnitelmien laatimisen lisäksi teemme myös vastineita ja lausuntoja eri lupa- ja oikeusasteisiin sekä osallistumme viranomaisyhteistyöhön.

Asiantuntevasti ja lainsäädännön vaatimukset huomioiden laadittu lupahakemus nopeuttaa hakemuksen käsittelyä ja auttaa hankkeen kannalta parhaiden lupamääräysten saavuttamista. Pöyryllä on pitkä kokemus erilaisten vesilainmukaisten hankkeiden onnistuneesta toteutuksesta.

Vesilainmukaisten hakemusten lisäksi teemme maa-aineslain mukaisia hakemussuunnitelmia, ottosuunnitelmia sekä esimerkiksi murskaustoimintaan liittyviä ympäristölupia.