Maaperätutkimukset ja kallioperätutkimukset

Tunnemme maa- ja kallioperän. Autamme asiakkaitamme maa- ja kallioperään liittyvissä selvityksissä sekä tulosten tulkinnoissa ja mallinnuksissa, joita tarvitaan monissa hankkeissa - rakentamisessa, kaivostoiminnassa, veden hankinnassa, maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuusselvityksissä.

Hydrogeologiset selvitykset

Etenkin suurien rakennuskohteiden yhteydessä, kuten ydinjätteiden loppusijoitustilat, kaivokset ja kaupunkikohteiden maanalaiset tilat, tarvitaan kokonaisvaltaisia hydrogeologisia selvityksiä. Pöyryn tekemät selvitykset käsittävät koko tutkimuskaaren valmiiden aineistojen käsittelystä tutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä aineistojen analysointiin.

Pohjavesikemian selvitykset

Maaperän ja kallioperän ominaisuudet sekä hydrologia vaikuttavat pohjaveden luontaiseen koostumukseen, johon mm. rakentaminen, liikenne ja teollinen toiminta voivat aiheuttaa muutoksia vaikuttaen näin pohjaveden laatuun.

Vedenjohtavuus- ja pohjaveden virtausmittaukset

Pohjaveden virtausten sekä maa- ja kallioperän vedenjohtavuuden mittaukset ovat olennainen osa laajoja hydrogeologisia selvityksiämme. Käytämme tätä tarkoitusta varten Posiva Flow Log (PFL) -mittauslaitteita, jotka olemme suunnitelleet ja rakentaneet yhteistyössä Posivan kanssa.

Geofysiikan tutkimukset ja mallinnus

Geofysikaalisella mittaustiedolla on laajaa käyttöä erilaisissa kalliorakentamisen, ympäristöselvitysten ja luonnonvarojen hyödyntämisen tehtävissä. Tutkimuksin voidaan selvittää maankamaran materiaaliominaisuudet ja niiden muutosrajapinnat. Tutkimuksia voidaan eri mittakaavoissa tehdä ilmasta käsin, maanpinnalla tai kairanrei’istä.

Geologiset kartoitukset

Kalliotilojen ja erilaisten tunneleiden, kaivosten sekä avolouhosten ja -leikkausten suunnittelussa tarvitaan tietoa kallion rikkonaisuudesta ja rakoilusta sekä muista ominaisuuksista. Ennen rakentamista tietoa saadaan mm. kalliopaljastumien ja tutkimusreikien kairasydännäytteiden geologisella kartoituksella. Työn aikana suunnitelmia (mm. lujitus ja tiivistys) yleensä tarkennetaan louhittujen kalliopintojen kartoituksella.  Geologisten kartoitusten ja tutkimusten suunnittelu, suorituksen valvonta ja tulosten analysointi ovat palvelutarjontamme keskeisiä osa-alueita. 

Maa- ja kallioperän mallinnus

Maa- ja kallioperän rakenteiden tulkintaa, niiden kolmiulotteista visualisointia ja vaikutusta pohjavesien virtauksiin tarvitaan kaikissa maanalaisissa rakennuskohteissa. Erityisen hyödyllistä mallinnus on, mikäli kohteeseen liittyy runsaasti tutkimusaineistoa tai tarvetta pohjavesien numeeriseen mallinnukseen.

Ydinjätteen loppusijoitustutkimukset

Suomessa käytössä olevissa ydinvoimalaitoksissa syntyvä ydinpolttoaine aiotaan loppusijoittaa syvälle kallioon rakennettavaan loppusijoitustilaan Eurajoen Olkiluotoon. Käytetystä ydinpolttoaineesta on huolehdittava niin, ettei siitä aiheudu mitään vaaraa elolliselle luonnolle. Niinpä loppusijoitukseen liittyviä poikkitieteellisiä tutkimuksia on tehty Suomessa jo yli 40 vuotta. Myös keski- ja matala-aktiiviselle jätteelle on rakennettu omat loppusijoitustilansa Olkiluodon ja Loviisan Hästholmenin peruskallioon.