Turvallisuuteen liittyvät palvelut

Vahva HSE-osaamisemme asiakkaan ja projektin tukena

Ennakoiva työturvallisuuden edistäminen on osa jokapäiväistä työn tekemistä ja työyhteisöjen kulttuuria. Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille työyhteisön jäsenille, mutta lopullinen vastuu on aina yritysjohdolla. Pöyryn turvallisuusasiantuntijat auttavat työyhteisöjä rakentamaan turvallisen työympäristön kehittämällä yrityksen turvallisuuskulttuuria, huolehtimalla lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisestä ja arvioimalla jokaiseen työhön, tuotantolaitokseen ja prosessiin liittyvät riskit.

Pöyryn tarjoamat turvallisuuspalvelut jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin:


Turvallisuusjohtamisen järjestelmät ja koulutukset

Tarjoamme turvallisuusjohtamisjärjestelmien (esim. OHSAS 18001, ISO 45001) auditointeja, päivityksiä sekä kokonaan uusien järjestelmien kehittämiseen liittyviä palveluja. Asiantuntijamme kouluttavat asiakastarpeen mukaan turvallisuuskulttuurin, kemikaali- ja prosessiturvallisuuden, koneturvallisuuden, ATEX-määräysten ja kyberturvallisuuden alueilla.


Lupa-ja viranomaisasiat

Seuraamme muuttuvaa lainsäädäntöä, jotta pystymme auttamaan asiakkaitamme toimimaan säädösten edellyttämien vaatimusten mukaan. Kemikaalilupahakemukset ja niihin liittyvät dokumentit, kuten räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) ja sisäinen pelastussuunnitelma sekä ympäristölupahakemukset mukaan lukien ennaltavarautumissuunnitelma ovat osa lupa- ja viranomaispalveluihin liittyvää kokonaisuutta. Laadimme toiminnanharjoittajille kemikaalilainsäädännön velvoittamia selvityksiä (kuten suuronnettomuusvaarojen ja dominovaikutusten arviointi) ja asiakirjoja, ja teemme läheistä yhteistyötä Tukesin ja pelastusviranomaisten kanssa.


Riskien arvioinnit

Riskienarviointipalvelut muodostavat laajan kokonaisuuden laitoksen koko elinkaaren ajalta.Riskien arviointia koskevat palvelumme kattavat prosessiturvallisuuden, työn riskien arvioinnit, koneturvallisuuden ja projektiriskit.

HAZOP-, HAZID- ja HAZSCAN-analyysit, toimintovirheanalyysit, työn turvallisuusanalyysit, potentiaalisten ongelmien analyysit (POA) sekä konedirektiivin mukaiset koneiden riskienarviot ovat asiantuntijoidemme ydinosaamista. Asiantuntijamme tekevät myös tuotantolaitoksen ATEX-velvoitteiden selvitystä räjähdysvaaran arvioinnin avulla sekä EX-tiloissa olevien laitteiden soveltuvuuden määritystä syttymisvaaran arvioinnilla.


Seurausanalyysit

Teemme kemikaalilainsäädännön velvoittamia tulipalo-, räjähdys- ja kaasujenleviämismallinnuksia selvitettäessä uuden tuotantolaitoksen turvallista sijaintia ulkopuolisiin kohteisiin nähden ja laitoksen sisäisen layoutin suunnittelun tueksi (mm. turvalaitteet).  Teemme mallinnuksia myös olemassa olevien laitosten merkittävien muutosten yhteydessä.


Koneturvallisuus

Koneturvallisuus on tärkeä osa koneen ominaisuuksia ja toimintoja. Kaikkien koneiden on oltava turvallisia käyttäjilleen ja muille koneiden lähellä oleville ihmisille. Konedirektiivi ja Suomessa Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, ns. koneasetus, asettavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset uusille koneille ja koneyhdistelmille. Vaatimukset voidaan täyttää hyödyntämällä koneturvallisuusstandardeja (A-, B- ja C-tyypin standardit), esimerkiksi konekohtaisia C-tyypin tuotestandardeja. Koneturvallisuuden suunnittelun yleisperiaatteet, riskin arvioinnin ja riskien vähentämisen esittelee koneturvallisuusstandardi SFS-EN ISO 12100.


Projektien turvallisuuspalvelut

Turvallisuus on luontainen osa jokaista projektiamme. Kun turvallisuus on mukana jo investointi- tai varhaisessa suunnitteluvaiheessa, pystytään hankkeessa tekemään luonnollisen turvallisuuden valintoja ja ottamaan turvallisuutta parantavat tekniset vaatimukset alusta asti mukaan. Näin voidaan välttyä prosessin monimutkaisilta turvajärjestelmiltä tai layoutratkaisuilta, ja säästetään kustannuksia niin teknisten ratkaisuiden toteuttamisen kun suunnittelunkin osalta.


Teollisuusautomaation (ICS) kyberturvallisuus

Kyberhyökkäykset teollisuuslaitoksen ohjausjärjestelmiin (Industrial Control Systems, ICS) ovat selvästi lisääntymässä. Laitoksen fyysiseen toimintaan vaikuttava hyökkäys aiheuttaa taloudellisia ja maineriskejä - pahimmillaan jopa hengenvaaran. Pöyryn kyberturvallisuuden osaamiskeskukset Suomessa ja Sveitsissä sekä perusteellinen asiantuntemus teollisuuslaitosten automaatiossa, prosessisuunnittelussa ja tietoturvassa auttavat yrityksiä rakentamaan erittäin kestäviä kyberturvallisuusohjelmia.


Toimitilaturvallisuus

Muuttuva maailma tunnistettuine turvallisuuttamme uhkaavine megatrendeineen luo uusia haasteita, joihin tulee varautua kokonaisvaltaisella, kaikki suunnittelualat kattavalla turvallisuussuunnittelulla. Turvallisuusjärjestelmät, kuten kameravalvonta ja kulunvalvontajärjestelmät, ovat nykyään tietoverkotettuja järjestelmiä, joiden tietoturvaratkaisuiden tulee olla ammattitaitoisesti ja viranomaisvelvoitteet huomioiden suunniteltu ja toteutettu.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijoihimme tai sähköpostitse: