Vesihuoltolaitosten ja jätehuollon suunnittelupalvelut

Vesihuoltolaitosten ja jätehuollon suunnittelupalvelut

Pöyryllä on vahva, vuosikymmenten aikana karttunut osaaminen nykyaikaisista veden- ja jätevedenpuhdistamoista. Hallitsemme myös niihin liittyvän lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitokset sekä jätehuollon kysymykset.

Palveluitamme ovat muun muassa:

Ainutlaatuista prosessiosaamista

Prosessitiimiimme kuuluu kymmenkunta veden-, jäteveden- ja lietteenkäsittelyn huippuasiantuntijaa Pöyryn eri toimialoilta. Tiimin kokemus kattaa kaikki osa-alueet tutkimuksesta ja esisuunnittelusta laitosajoon ja koulutukseen. Erilaiset koulutus- ja kokemustaustat sekä henkilökohtaiset kontaktit ympäri maailman takaavat, että vaikeimmatkin vedet saadaan käsiteltyä ja pahimminkin sekaisin olevat laitokset taas toimimaan. Ratkaisu löytyy – aina. Meillä on syvällistä erikoisosaamista mm. biologisesta ravinteidenpoistosta, rejektivesien erilliskäsittelystä ja yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien yhteiskäsittelystä.

Suunnittelumenetelmät

Käyttämämme suunnittelumenetelmät edustavat alan teknistä kärkeä. Olemme mm. vesihuoltoteknisen mallintamisen ja kokonaisuudessaan kolmiulotteisesti toteutetun laitossuunnittelun markkinajohtaja Suomessa.

Projektinjohtopalvelut

Vesihuollon laitos- ja verkostohankkeet ovat teknisesti haastavia. Erityisesti laitoshankkeissa on hallittava maa- ja laitosrakentamisen lisäksi mm. prosessiasiat, koneistojen ja putkistojen toteutukset sekä LVI-, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiotyöt. Lisäksi hankkeen omistajan on nimettävä hankkeelle työturvallisuuskoordinaattori.

Teollisuuden vesienhallinta

Tiukentuvat lupaehdot muokkaavat teollisuusvesien hallintaa. Etsit sitten neuvonantoa yksittäisiin ongelma- tai optimointitilanteisiin tai kokonaisvaltaista ratkaisua projektin alkuvaiheen kannattavuustarkasteluista aina loppuvaiheen käyttöönottoon asti - me olemme käytettävissänne. Läheisellä yhteistyöllä löydämme parhaat tavat tuottaa ideanalusta konkreettinen, onnistunut ratkaisu. 

WSP ja SSP - työkalut vesihuollon riskienhallintaan ja varautumiseen

Tunnetko vesihuoltolaitoksesi heikot lenkit ja toiminnan kriittisimmät kohdat? Onko talousveden laatu turvattu niin vesijohtoverkostossa kuin vesitorneissa? Vaatiiko jätevedenpuhdistamonne ympäristölupapäivitystä?

Lietteenkäsittely

Yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus luo paljon haasteita ja vielä enemmän mahdollisuuksia. Tiukentuva lainsäädäntö rajoittaa käsittelyä ja loppusijoitusta, kun taas lietteiden sisältämän energian ja ravinteiden hyödyntäminen vie kohti kustannustehokkuutta ja resurssiviisasta yhteiskuntaa. Laaja kokemuksemme takaa, että lietteiden ja biojätteiden käsittelyyn liittyvät moninaiset tekniset ja yhteiskunnalliset ristikkäisvaikutukset huomioidaan jo esiselvitysvaiheessa.

Jätteenkäsittely

Jätteenkäsittely pitää sisällään laajan tehtäväkentän aina jätteen määrän ja laadun selvittämisestä hyödyntämiskelpoisten jakeiden tuottamiseen ja loppusijoittamiseen. Pöyryn laajasta asiantuntijaverkostosta voimme koota kutakin tehtävää varten parhaan osaajaryhmän.  Voimme tarjota palveluitamme jätteenkäsittelyn eri osatehtäviin on sitten kyseessä esiselvitysvaihe, käsittelylaitoksen toteutusvaiheen suunnittelu tai jo valmiin laitoksen käyttöaikaiset tehtävät. 

Jätteenkäsittely- ja loppusijoituspaikat

Jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueiden osalta tarjoamme käyttöönne kokonaisvaltaisen palvelun ideoinnista ja luvituksesta aina yksityiskohtaiseen rakennussuunnitteluun, valvontaan ja jälkitarkkailuun saakka.