Vesihuollon liikkeenjohdon konsultointi

Vesihuollon strategiset palvelut

Vesihuoltoliiketoiminta edellyttää pitkän aikavälin strategista toiminnan ja talouden suunnittelua sekä varautumista liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Menestyvät organisaatiot arvioivat jatkuvasti toimintaansa ja ennakoivat tulevia muutoksia. Muutosten vaikutusten analysointi, suunnittelu ja havainnollistaminen talouden näkökulmasta mahdollistavat liiketaloudellisesti järkevien päätösten tekemisen. 

Vesihuoltolaitosten strategisella suunnittelulla yhdistettynä taloussuunnitteluun luodaan valmiuksia tavoitteisiin pääsemiselle. Riskit ja epävarmuustekijät tunnistetaan ja niiden vaikutukset tiedetään, jolloin hallintatoimet on oikein mitoitettavissa ja näin toiminnan sekä talouden pitkän aikavälin kestävyys on kunnossa.

Pöyryn konsultoivat asiantuntijat toimivat vesihuoltolaitosten ja kuntien teknisen toimen johdon strategisessa kehittämissuunnittelussa ja taloussuunnittelussa. Konsulttipalveluihimme kuuluvat mm. 

  • yhtiöittämisselvitykset
  • talousmallinnukset
  • arvonmääritykset
  • benchmarkkaukset
  • riskienhallinta-, varautumis- ja valmiussuunnitelmien luonnit ( esim. Water Safety Plan, WSP ja Sanitation Safety Plan, SSP).

Talousmallilla tukea erilaisten tilanteiden suunnitteluun

Pöyryn tuotteistamalla talousmalli-työkalulla voidaan tarkastella monenlaisia liiketaloudellisia tilanteita. Mallin pohjatietoina käytetään vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstietoja ja yhdessä tilaajan kansa tehtäviä ennusteita. Tämän jälkeen suunnitellaan ennustetun liiketoiminnan rahoitus taksakorotusten ja mahdollisten lainojen avulla. Lopputuloksena on oikea ja havainnollinen malli vesihuoltolaitoksen taloudellisesta tilanteesta ja sen kehittymisestä suunnittelujaksolla.

1. Suurten investointien taksavaikutukset

Talousmallin avulla voidaan suunnitella esimerkiksi puhdistamoinvestoinnin tai uuden asuinalueen verkostoinvestointien rahoitus pitkällä aikavälillä. Lisäksi voidaan laatia vaihtoehtoisia skenaarioita investointien tai korkotason muuttuessa.

2. Saneerausvolyymin muutosten vaikutukset

Useimmilla vesihuoltolaitoksilla on edessä verkostosaneerausten rahoituksen haaste. Talousmallin avulla voidaan tarkastella saneerausvolyymin muutosten vaikutuksia maksuihin. Tarkastelun tueksi voidaan haluttaessa laatia saneeraustarvearvio, joka havainnollistaa selkeästi saneerausvelan määrän sekä tarvittavan saneeraustason.

3. Laskutusvolyymien muutoksiin varautuminen

Joissakin kunnissa väestönkasvu on varsin nopeaa kun taas toisissa asukasmäärä vähenee vuosi vuodelta. Talousmallin avulla voidaan varautua muuttuviin olosuhteisiin hyvissä ajoin.

4. Vesi- ja jätevesimaksujen kohdistaminen liiketoiminnoittain oikein

Talousmalli voidaan laatia erikseen vesi- ja jätevesiliiketoiminnoille. Erilliset mallit mahdollistavat taksojen kohdistamisen oikein. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun investointien painotus on vuosien saatossa merkittävästi muuttunut.

5. Hulevesiliiketoiminnan poistuminen vesihuoltolaitoksen taseesta

Mikäli vesihuollon lainsäädäntömuutoksen myötä kunnassa päätetään siirtää hulevesien hallinnan käyttöomaisuus vesihuoltolaitokselta kunnalle, on muutoksella vaikutusta vesihuoltolaitoksen taseeseen ja maksuihin. Talousmallin avulla hulevesiliiketoiminnan irrottamisen vaikutukset nähdään selkeästi niin taseen kuin maksutasojenkin osalta. 

6. Tuloutusvaatimusten vaikutukset

Monissa kunnissa pohditaan, millaiselle tasolle omistajatuloutusta voidaan nostaa ilman, että vesihuollon maksut nousevat kohtuuttoman korkeiksi. Talousmallin avulla voidaan havainnollistaa tuloutuksen vaikutusta maksuihin.

7. Organisaatiomuutokset

Organisaatiomuutosten, erityisesti yhtiöittämisen, yhteydessä vesihuoltolaitoksen taloussuunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Yhtiöittämisessä vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuuden tasearvo yleisesti nousee ja tätä varten pitää suunnitella toiminnan rahoitus. Vesihuoltotoiminnan yhtiöittämisessä suunnittelu on erityisen tärkeää, koska huonosti suunnitellussa yhtiöittämisessä tehostumishyödyt voivat jäädä saavuttamatta.

8. Haja-asutusalueiden keskitetyn vesihuollon taloudelliset vaikutukset

Keskitetyn vesihuollon järjestämisen kustannukset ovat haja-asutusalueilla asukasta kohti suuremmat kuin asemakaava-alueilla. Vesihuoltolain mukaan perus- ja liittymismaksut ovat eri alueilla erisuuruisia, jos tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi. Talousmallin avulla voidaan tarkastella haja-asutusalueen vesihuollon rakentamisen vaikutuksia maksujen tasoihin. Lisäksi haja-asutusalueelle voidaan laatia erillinen pitkän aikavälin mallinnus, jonka avulla saadaan tietoa alueen talouden kehittymisestä verkostojen koko elinkaari huomioiden.

9. Vesihuoltolaitoksen taksarakenteen tarkastelu

Talousmallin avulla voidaan tarkastella erilaisia vaihtoehtoja vesihuoltolaitoksen käyttö-, perus- ja liittymismaksujen tasoissa. Tässä yhteydessä voidaan lisäksi huomioida esim. alueellisten perusmaksujen käyttöönotto.

10. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen

Kuntaliitosten myötä ja seudullisten vesihuoltolaitosten perustamisen yhteydessä uuden vesihuolto-organisaation talous on syytä suunnitella vastaamaan uutta tilannetta. Samassa yhteydessä voidaan tarkastella tulevia investointitarpeita, synergiahyötyjä ja niiden vaikutuksia organisaation talouteen.