Turvallisuuteen liittyvät palvelut

Vahva HSE-osaamisemme asiakkaan ja projektin tukena

Ennakoiva työturvallisuuden edistäminen on osa jokapäiväistä työn tekemistä ja työyhteisöjen kulttuuria. Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille työyhteisön jäsenille, mutta lopullinen vastuu on aina yritysjohdolla.

Pöyryn tarjoamat turvallisuuspalvelut jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin:

Turvallisuusjohtamisen järjestelmät ja koulutukset

Tarjoamme turvallisuusjohtamisjärjestelmien (esim. OHSAS 18001) auditointeja, päivityksiä sekä kokonaan uusien järjestelmien luomiseen liittyviä palveluja. Asiantuntijamme kouluttavat asiakastarpeen mukaan turvallisuuskulttuurin, prosessiturvallisuuden, koneturvallisuuden, ATEX-määräysten ja kyberturvallisuuden alueilla.

Lupa-ja viranomaisasiat

Seuraamme muuttuvaa lainsäädäntöä, jotta pystymme auttamaan asiakkaitamme toimimaan säädösten ja asetusten edellyttämien raamien mukaan. Ympäristölupahakemukset, kemikaalilupahakemukset sekä räjähdyssuojausasiakirjat (ATEX) ovat osa lupa- ja viranomaispalveluihin liittyvää kokonaisuutta. Olemme laatineet TUKESille ja pelastusviranomaisille erilaisia selvityksiä ja mallintaneet riskitilanteita oikein mitoitettujen turvatoimien varmentamiseksi.

Riskien arvioinnit

Riskienarviointipalvelut muodostavat laajan kokonaisuuden turvallisuuden alalla. HAZOP-, HAZID- ja HAZSCAN-analyysit, toimintovirheanalyysit, työn turvallisuusanalyysit, potentiaalisten ongelmien analyysit sekä konedirektiivin mukaiset koneiden riskienarviot ovat asiantuntijoidemme ydinosaamista. Asiantuntijamme tekevät myös tuotantolaitoksen ATEX-velvoitteiden selvitystä räjähdysvaaran arvioinnin avulla sekä EX-tiloissa olevien laitteiden soveltuvuuden määritystä syttymisvaaran arvioinnilla.

Teollisuusautomaation (ICS) kyberturvallisuus

Kyberhyökkäykset teollisuuslaitoksen ohjausjärjestelmiin (Industrial Control Systems, ICS) ovat selvästi lisääntymässä. Laitoksen fyysiseen toimintaan vaikuttava hyökkäys aiheuttaa taloudellisia ja maineriskejä - pahimmillaan jopa hengenvaaran. Pöyryn kyberturvallisuuden osaamiskeskukset Suomessa ja Sveitsissä sekä perusteellinen asiantuntemus teollisuuslaitosten automaatiossa, prosessisuunnittelussa ja tietoturvassa auttavat yrityksiä rakentamaan erittäin kestäviä kyberturvallisuusohjelmia.

Projektien turvallisuuspalvelut

Turvallisuus on luontainen osa jokaista projektiamme. Kun turvallisuus on mukana jo investointi- tai varhaisessa suunnitteluvaiheessa, pystytään hankkeessa tekemään luonnollisen turvallisuuden valintoja ja ottamaan turvallisuutta parantavat tekniset vaatimukset alusta asti mukaan. Näin voidaan välttyä prosessin monimutkaisilta turvajärjestelmiltä tai layoutratkaisuilta, ja säästetään kustannuksia niin teknisten ratkaisuiden toteuttamisen kun suunnittelunkin osalta.

Toimitilaturvallisuus

Muuttuva maailma tunnistettuine turvallisuuttamme uhkaavine megatrendeineen luo uusia haasteita, joihin tulee varautua kokonaisvaltaisella, kaikki suunnittelualat kattavalla turvallisuussuunnittelulla. Turvallisuusjärjestelmät, kuten kameravalvonta ja kulunvalvontajärjestelmät, ovat nykyään tietoverkotettuja järjestelmiä, joiden tietoturvaratkaisuiden tulee olla ammattitaitoisesti ja viranomaisvelvoitteet huomioiden suunniteltu ja toteutettu.

Koneturvallisuus

Koneturvallisuus on erittäin tärkeää siksi, että kaikki koneiden tulisi olla turvallisia käyttäjille ja lähellä oleville ihmisille. Konedirektiivin seuraaminen on pakollista. Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää esimerkiksi konekohtaisilla standardeilla tai SFS-EN ISO 12100: 2010 "Koneturvallisuus - Suunnittelun yleisperiaatteet - Riskien arviointi ja riskien vähentäminen". Pöyryllä on erityisesti osaamista riskien arvioinnista SFS-EN ISO 12100: 2010 mukaisesti.